Privacy

DME

Kennisgeving Gegevensbescherming Website

Laatst herzien  [16.08.2018]

 

DME Europe CVBA – zie hieronder in Deel 7 voor Contactinformatie – ("DME" of "wij" of "onze") nemen gegevens-privacy serieus. Deze Kennisgeving Gegevensbescherming Website ("Kennisgeving") geeft de gebruikers van www.dmeeu.com ("Website") informatie over hoe DME, als controller de betekenis die hieraan wordt gegeven in General Data Protection Regulation ("GDPR"), de persoonlijke gegevens en andere informatie van die gebruikers verzamelt en verwerkt, in verband met hun gebruik van de Website.

NB. Voor andere DME-diensten of andere relaties met gebruikers, leveranciers en klanten kunnen andere privacy-voorwaarden gelden. Deze Kennisgeving geldt niet voor websites van externe partijen waarnaartoe een link op deze Website staat.

Overzicht inhoud

1.         Categorieën Persoonlijke gegevens, Doeleinden van verwerking en Wettelijke grondslagen

2.         Gevolgen wanneer u niet uw gegevens opgeeft

3.         Categorieën van ontvangers en internationale overdrachten

4.         Bewaarperioden

5.         Uw rechten

6.         Cookies en andere Tracking-technologieën

7.         Vragen en Contact-informatie

 

1.         Categorieën van persoonlijke gegevens, doeleinden van verwerking en wettelijke grondslagen Welke persoonlijke gegevens verwerken wij over u en waarom? Wat zijn de wettelijke grondslagen?

 

(i)           Verbruiksgegevens: In verband met uw bezoek aan de Website zullen wij de volgende informatie verzamelen: Bijv., details over uw browser (zoals type, versie, taal); besturingssysteem en interface; website waarvandaan u ons bezoekt (referrer-URL); webpagina(s) die u op onze Website bezoekt; datum en tijd van toegang tot onze Website en tijdzoneverschil; toegangsstatus/HTTP-statuscode; volume van overgebrachte gegevens; internet-protocol (IP-)adres; of u 18 jaar bent of ouder; informatie verzameld via cookies (zie hieronder Deel 6 voor verdere informatie over Cookies).

 

Doeleinden: Door middel van verbruiksgegevens zal u toegang tot de website worden verleend en zal de veiligheid van de website worden gehandhaafd of hersteld, of zullen technische storingen en/of fouten in de overdracht van elektronische communicatie worden opgespoord.

 

Wettelijke grondslagen:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door ons of door een externe partij (bijv., zakelijke partners van DME) worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van het gegevens-subject, die bescherming van persoonlijke gegevens vereisen (Art. 6 (1)(f) GDPR). Dergelijke belangen zijn u de website presenteren zoals die door u wordt opgevraagd en andere doeleinden bereiken zoals hierboven uiteengezet. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en over de respectievelijke afweging van belangen kan worden opgevraagd door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens die in Deel 7 worden uiteengezet.
  • In de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (bijv., de verbruiksrelatie) waarbij u een partij bent of met het doel stappen te nemen op uw verzoek voorafgaand aan het afsluiten van een contract (Art. 6 (1)(a) GDPR).

 

 

2.         Gevolgen wanneer u niet uw gegevens opgeeft Wat gebeurt er als u ervoor kiest niet uw gegevens op te geven?

 

U bent over het algemeen niet bij wet of contract verplicht uw persoonlijke gegevens op te geven. Het opgeven van bepaalde van uw persoonlijke gegevens is echter noodzakelijk als u onze Website wilt bezoeken, een contract met ons wil afsluiten of onze door u aangevraagde diensten, producten of informatie wilt ontvangen. In bepaalde gevallen geeft u uw persoonlijke gegevens vrijwillig op.

 

Wanneer u uw persoonlijke gegevens niet opgeeft kan dat nadelig zijn voor u – bijvoorbeeld, u zult misschien bepaalde producten of diensten niet kunnen ontvangen. Het niet opgeven van uw persoonlijke gegevens zal echter, tenzij anders wordt vermeld, geen wettelijke gevolgen voor u hebben.

 

3.         Categorieën van ontvangers en internationale overdrachten Aan wie dragen wij uw persoonlijke gegevens over en waar bevinden zij zich?

 

(i)     Ontvangers

U kunt verwachten dat wij uw persoonlijke gegevens overdragen als volgt aan (interne en externe) ontvangers voor de verwerkingsdoeleinden die wij hierboven hebben beschreven:

  • Binnen DME: Afhankelijk van de categorieën van persoonlijke gegevens en de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, kunnen verschillende interne afdelingen binnen DME persoonlijke gegevens ontvangen. Bijvoorbeeld onze IT-afdeling kan toegang hebben tot verbruiksgegevens, en onze verkoopafdelingen kunnen toegang hebben tot gegevens over uw Account en Bestellingen. Bovendien kunnen andere afdelingen binnen DME, uitgaande van de noodzaak daarvan, toegang hebben tot bepaalde persoonlijke gegevens over u, zoals de juridische afdeling, de financiële afdeling of de afdeling interne controle.
  • Met gegevensverwerkers: Bepaalde externe service-providers zoals bedrijven voor IT-ondersteuning zullen uw persoonlijke gegevens ontvangen met het doel dergelijke gegevens op basis van de juiste instructies te verwerken ("Processors"), als dat nodig is voor de verwerkingsdoeleinden die hierboven worden beschreven, zoals IT-/Website-service-providers, bedrijven die de klantenservice verzorgen, marketing-service-providers of andere service-providers die ons ondersteunen bij het onderhouden van onze relatie met u. Voor de Verwerkers zullen contractuele verplichtingen gelden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen om de persoonlijke gegevens te beschermen, en de persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken zoals zij zijn geïnstrueerd. Een lijst van alle op dit ogenblik betrokken Verwerkers kunt u hier vinden.
  • Andere ontvangers: Wij zullen mogelijk – ingevolge van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten – persoonlijke gegevens overdragen aan wetshandhavende instanties, overheidsautoriteiten, rechtsprekende autoriteiten, juridische adviseurs, rechtbanken, externe adviseurs, bedrijven die verzending regelen, bedrijven die betalingsdiensten leveren of andere zakelijke partners. In het geval van een fusie van het bedrijf of een overname kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen aan externe partijen die bij een fusie of overname betrokken zijn.

 

Een eventuele toegang tot uw persoonlijke gegevens is over het algemeen beperkt tot die personen die uw gegevens nodig hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen.

 

(ii)   Internationale overdrachten

U kunt verwachten dat de hierboven vermelde ontvangers, die uw persoonlijke gegevens ontvangen of daartoe toegang hebben, zijn gevestigd binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER").

  • Sommige ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd, zijn gevestigd in landen die adequate beslissingen hebben genomen ingevolge Art. 45 GDPR. Die ontvangers zijn gevestigd in Canada en er wordt er daarbij van uitgegaan dat bij de overdracht de gegevensbescherming plaatsvindt op een adequaat niveau uit het oogpunt van de Europese gegevensbeschermingswetgeving.
  • Andere ontvangers zijn gevestigd in landen die niet een adequaat niveau van bescherming uit oogpunt van de Europese gegevensbeschermingswetgeving aanhouden (in het bijzonder, de VS (in die niet gecertificeerd volgens het EU-U.S. Privacy Shield). Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om te waarborgen dat overdrachten uit de EER adequaat worden beveiligd, als vereist door de van toepassing gegevensbeschermingswetgeving.

Ten aanzien van de overdrachten naar landen die niet een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij de overdracht passeren op passende waarborgen, zoals bindende bedrijfsregels (Art. 46 (2)(b), 47 GDPR), standaard gegevensbeschermingsclausules aangenomen/ goedgekeurd door de Europese Commissie of door een toezichthoudende instantie (Art. 46 (2) (c) of (d) GDPR), houd gekeurde gedragscodes samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger (Art. 46 (2) (e) GDPR), of goedgekeurde certificeringsmechanismen samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger (Art. 46 (2) (f) GDPR).

 

U kunt een kopie van dergelijke passende waarborgen aanvragen door contact met ons op te nemen zoals wordt uiteengezet in Deel 7 hieronder.

 

4.         Een bewaarperioden Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

 

Uw persoonlijke gegevens zullen bewaard worden zolang als nodig is om de aangevraagde diensten en producten aan u te leveren. Zodra u de contractuele relatie met ons heeft beëindigd en/of u uw account heeft verwijderd, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen en archieven verwijderen en/of stappen nemen om deze op juiste wijze te anonimiseren zodat u niet langer door middel van de gegevens kunt worden geïdentificeerd (tenzij wij uw gegevens moeten bewaren om te kunnen voldoen aan verplichtingen in het kader van wet- en regelgeving die voor DME gelden – bijv. voor belastingdoeleinden).

 

Persoonlijke gegevens zullen in beginsel worden gewist [2 jaar] na de laatste interactie en contacten tussen u en DME. Wij zullen echter uw contactgegevens en interesses in onze producten of diensten voor een langere periode bewaren als DME toestemming heeft u marketing-materialen te sturen. Ook wissen wij over het algemeen contracten, correspondentie en zakelijke brieven die persoonlijke gegevens bevatten of wij redigeren persoonlijke gegevens uit dergelijke documenten, 10 jaar na het beëindigen of aanmaken ervan, aangezien voor dergelijke gegevens een wettelijke bewaarplicht van toepassing is, waarbij vaak geldt dat de gegevens maximaal 10 moeten worden bewaard.

 

Wij zullen misschien ook persoonlijke gegevens bewaren, uitsluitend voor zover dat nodig is, na beëindiging van de contractuele relatie, als uw persoonlijke gegevens nodig zijn om te kunnen voldoen aan andere van toepassing zijnde wetten of als wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische vordering. In de mate waarin dat mogelijk is zullen wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken tot dergelijke beperkte doeleinden nadat de contractuele relatie is beëindigd.

 

5.         Uw rechten Welke rechten heeft u en hoe kunt u uw rechten doen gelden?

 

Het recht uw toestemming in te trekken: Als u uw toestemming heeft gegeven ten aanzien van bepaalde typen verwerkingsactiviteiten (in het bijzonder ten aanzien van de ontvangst van bepaalde direct-marketing-mededelingen), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met ingang van de periode daarna. Een dergelijke intrekking zal geen gevolgen hebben voor de wettigheid van de verwerking van voor de intrekking van uw toestemming. U kunt uw toestemming intrekken door middel van de contact van de informatie die in Deel 7 wordt uiteengezet (bijv., door middel van een e-mailbericht).

 

Aanvullende rechten ten aanzien van gegevens-privacy: Ingevolge de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswet heeft u het recht: (i) toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens; (ii) rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen; (iii) verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen; (iv) beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen; (v) overdraagbaarheid van gegevens te vragen; en/of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u nadere informatie over uw rechten in de mate waarin GDPR van toepassing is. NB. Deze rechten zullen misschien worden beperkt ingevolge de geldende (lokale) gegevensbeschermingswet.

 

(i)     Recht toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens: Zoals door de geldende gegevensbeschermingswet wordt bepaald, heeft u het recht van ons een bevestiging te vragen of persoonlijke gegevens die u aangaan al dan niet worden verwerkt, en, wanneer dat het geval is, toegang tot de persoonlijke gegevens te vragen. De informatie over toegang omvat – onder andere – de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de betreffende persoonlijke gegevens, en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of zullen worden openbaar gemaakt. Dit is echter niet een absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.

U heeft ook het recht kosteloos een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens, die verwerking ondergaan. Voor meer kopieën die u aanvraagt zullen wij misschien een redelijke vergoeding vragen die is gebaseerd op de administratieve kosten.

(ii)   Recht rectificatie te vragen: Zoals wordt bepaald door de geldende gegevensbeschermingswet, heeft u het recht van ons een rectificatie te ontvangen van onjuiste persoonlijke gegevens die u betreffen. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht onvolledige persoonlijke gegevens te laten aanvullen, onder andere door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.

(iii) Recht verwijderen van gegevens te vragen (recht te worden vergeten): Zoals wordt bepaald door de geldende gegevensbeschermingswet, heeft u het recht van ons verwijdering te vragen van persoonlijke gegevens die u betreffen, en wij zullen mogelijk verplicht zijn dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen.

(iv) Recht beperking van verwerking te vragen: Zoals wordt bepaald door de geldende gegevensbeschermingswet, heeft u het recht van ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en wij zullen daar mogelijk toe verplicht zijn. De betreffende persoonlijke gegevens zullen in dat geval worden gemarkeerd en uitsluitend voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.

(v)   Recht overdraagbaarheid van gegevens te vragen: Zoals door de geldende gegevensbeschermingswet wordt bepaald, heeft u het recht de u betreffende persoonlijke gegevens op te vragen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en met de machine leesbaar formaat, en u heeft het recht die persoonlijke gegevens zonder belemmering van onze kant over te dragen aan een andere rechtspersoon, waarbij de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen en is gebaseerd op de toestemming ingevolge Art. 6 (1) (a) GDPR of een contract ingevolge Art. 6 (1) (b) GDPR.

(vi) Recht bezwaar te maken:

Onder bepaalde omstandigheden heeft u te allen tijde het recht, op gronden die betrekking hebben op uw speciale situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en mogen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken. Een dergelijk recht bezwaar te maken is vooral van toepassing als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken voor bepaalde typen directe marketing.

 

Als u een recht heeft bezwaar te maken en als u dit recht uit oefent, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons worden verwerkt. U kunt dit recht uit te oefenen door contact op te nemen met ons zoals wordt vermeld in Deel 7 hieronder.

 

Een dergelijk recht bezwaar te maken kan, in het bijzonder, niet bestaan als de verwerking van uw persoonlijke gegevens nodig is voor het nemen van stappen die voorafgaan aan het afsluiten van een contract of voor het uitvoeren van een contract dat al is afgesloten.

 

Neem, als u uw rechten wilt uitoefenen, contact met ons op zoals wordt vermeld in Deel 7 hieronder. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor toezicht op gegevensbescherming in de relevante Lidstaat (bijv., de plaats waar u woont, werkt, of van een aangenomen inbreuk op de GDPR).

 

6.         Cookies en andere Tracking-technologieën

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in de browser-directory van uw eindapparaat worden geplaatst. Cookies zijn volkomen normaal en worden op talloze websites gebruikt. Iedere cookie bevat meestal de naam van het plaatsende domein, de levensduur van de cookie en een waarde (meestal een uniek nummer). Sommige cookies verstrijken wanneer u uw internet-sessie beëindigd, andere worden voor een bepaalde tijd opgeslagen. U kunt uitgebreide informatie vinden over wat cookies zijn en hoe ze werken op www.aboutcookies.org.

 

Bijvoorbeeld, cookies stellen de operator van een website in staat te bepalen of een computer (of mogelijk ook zijn gebruiker) de website al eerder heeft bezocht. Eigenlijk is het doel van cookies de efficiency en de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Cookies stellen de website in staat efficiënter te werken, aanvullende functies te bieden en aanvullende functies over te brengen aan de operators van de website over uw bezoek van een website. Cookies stellen de operator van een website in staat het totale gebruik van de website te meten en te bepalen aan welke delen gebruikers de voorkeur geven.

 

Het volgende cookie wordt op onze website gebruikt:

 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een web-analysedienst van Google LLC ("Google"). Google Analytics gebruikt ook zogeheten "cookies", tekstbestanden, die op de computers van gebruikers worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie betreffende het gebruik van de website door de gebruikers, die door de cookie wordt gecreëerd, wordt gewoonlijk overgebracht naar en opgeslagen op een Google-server in de VS. Op deze website wordt IP anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres vooraf door Google wordt ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Het volledige IP-adres wordt alleen overgebracht naar een Google-server die zich in de VS bevindt en wordt daar in uitzonderlijke gevallen ingekort. Namens de operator van deze website evalueert Google met behulp van deze informatie het gebruik van de website door de gebruikers, stelt rapporten over de website-activiteiten op en voert andere diensten voor de website-operator uit die verband houden met het website-gebruik en het internet-gebruik. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt overgebracht, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser-software te selecteren. Wij willen er echter op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken, als u ervoor kiest dat te doen. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google gegevens die worden gegenereerd door de cookie en die betrekking hebben op hun gebruik van de website (inclusief hun IP-adres), te verzamelen en voorkomen dat Google deze gegevens verwerkt, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link. De actuele link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

U kunt natuurlijk ook uw internet-browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd of dat u zult worden geïnformeerd zodra cookies worden geplaatst. U kunt gewoonlijk toegang krijgen tot de relevante informatie met de helpfunctie van uw internet-browser. Wij willen er echter op wijzen dat in dit geval de functies van onze website mogelijk alleen in beperkte mate beschikbaar zijn.

 

Wettelijke grondslagen voor cookies en tracking-technologie:

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden (Art. 6 (1)(a) GDPR). Als u uw toestemming heeft gegeven kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, zoals wordt uiteengezet in Deel 5. Een dergelijke intrekking zal geen gevolgen hebben voor de wettigheid van de verwerking van voor de intrekking van uw toestemming.

  • In de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (bijv., de verbruiksrelatie) waarbij u een partij bent of met het doel stappen te nemen op uw verzoek voorafgaand aan het afsluiten van een contract (Art. 6 (1)(a) GDPR).
  • De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door ons of door een externe partij (bijv., zakelijke partners van DME) worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van het gegevens-subject, die bescherming van persoonlijke gegevens vereisen (Art. 6 (1)(f) GDPR). Dergelijke belangstellingen zijn bedoeld om de hierboven uiteengezette doeleinden te bereiken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en over de respectievelijke afweging van belangen kan worden opgevraagd door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens die in Deel 7 worden uiteengezet.

 

7.         Vragen en Contact-informatie

 

Als u vragen heeft over deze kennisgeving of als u uw rechten wilt uitoefenen, zoals hierboven wordt vermeld in Deel 5, neem dan contact op met ons op het volgende adres:

 

DME Europe CVBA

Schaliënhoevedreef 20-D

BE-2800 Mechelen

België

 

Tel.: +32 15 28 87 30

Email: dme_europe@dmeeu.com